0933 702 709
info@toancaugroup.com.vn

Phân loại mức độ sự cố tràn dầu

Sự cố tràn dầu được phân theo số lượng dầu tràn ở 3 mức từ nhỏ, trung bình đến lớn, cụ thể như dưới đây:

  • Sự cố tràn dầu nhỏ (mức nhỏ) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20m3 (tấn);
  • Sự cố tràn dầu trung bình (mức trung bình) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn từ 20m3 (tấn) đến 500m3 (tấn);
  • Sự cố tràn dầu lớn (mức lớn) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn lớn hon 500m3 (tấn).

Việc phân loại mức độ sự cố tràn dầu để xây dựng kế hoạch ứng phó và xác định mức độ đầu tư trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó kịp thời đối với các cấp độ ứng phó khác nhau.

Theo Điều 6, Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ

Chia sẻ: